نشریه پرستاری علوم مغز و اعصاب- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اهداف نشریه پرستاری علوم مغز و اعصاب

چاپ تازه های تحقیقی در حوزه پرستاری علوم مغز و اعصاب

در اختیار گذاشتن مطالب و یافته های تحقیقی برای اساتید، دانشجویان و همکاران پرستاری و سایر حرف مرتبط

توسعه و گسترش پرستاری مغز و اعصاب مبتنی بر شواهد

ارتقاء خدمات پرستاری علوم مغز و اعصاب در بالین

ارتقاء آموزش پرستاری علوم  مغز و اعصاب

ارتقاء خدمات پرستاری در موقعیت های حاد

ارتقاء خدمات پرستاری توانبخشی علوم  مغز و اعصاب در موقعیت های کوتاه مدت

ارتقاء خدمات پرستاری علوم  مغز و اعصاب در موقعیت های مزمن و طویل المدت

ارتقاء خدمات پرستاری  علوم  مغز و اعصاب در موقعیت های مبتنی بر جامعه

توسعه و گسترش روابط تیمی و عملکرد بین بخشی در اعضای تیم درمانی اختلالات  مغز و اعصاب

پرستاری علوم  مغز و اعصاب در حوزه های فوق تخصصی پرستاری علوم  مغز و اعصاب

حوزه مقالات مورد پذیرش

 مجله پرستاری علوم مغزو اعصاب مقالات مرتبط با پرستاری علوم مغزو اعصاب ، توانبخشی مغز و اعصاب ، آموزش پرستاری مغزو اعصاب ، مدیریت پرستاری علوم مغزو اعصاب ، خدمات پرستاری مغزو اعصاب در موقعیتهای حاد ، خدمات پرستاری مغزو اعصاب در موقعیتهای کوتاه مدت، خدمات پرستاری مغزو اعصاب در موقعیتهای مزمن و طویل المدت، خدمات پرستاری توانبخشی مغزو اعصاب مبتنی بر جامعه و سایر مقالات مرتبط را به چاپ می‌رساند. 

نشانی مطلب در وبگاه نشریه پرستاری علوم مغز و اعصاب:
http://jonn.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب